ForskningStiftelsens uddelingspolitik 
 
Når godsets drift tillader det, ydes der af overskuddet støtte til forskning inden for dansk jordbrugsforskning.

Bestyrelsen ønsker især at støtte anvendt forskning.
 
Forskningsstøtten kan også udformes som prisopgaver med indkaldelse af indlæg.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til rejselegater.

Der ydes ligeledes støtte til opretholdelse af den kulturarv, som et gods idag repræsenterer.

Der er ialt ydet forskningsstøtte på ca. 35 Mkr.

I forbindelse med landbrugsforskningen er der oprettet en klimamålestation på Hofmansgave. Målinger fra indeværende døgn kan ses ved at klikke her:
 
 
Minivådområde med Filtermatrice 2018-2020
 
 
For at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare løsninger. Et af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg) 
For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har institut for Agroøkologi ved Århus Universitet på foranledning af Miljø- og Fødevare ministeriet opført et fuldskala testanlæg på Hofmansgave.
Formålet er blandt andet at afprøve effektivitet og design i et pumpet anlæg, der udnytter eksisterende pumpe. I stedet for at pumpe drænvand direkte ud i Odense Fjord pumpes det nu til filtermatricen, hvor der regnes med en fjernelse af 50-80 % af den tilførte mængde kvælstof. Samlet betyder det en markant nedgang i kvælstoftilførsel til fjorden, idet der behandle drænvand fra ca 128 ha marker. En tidligere måleserie har vist, at der i gennemsnit er udledt 30 kg N/ha med drænvandet.
Minivådområdet på Hofmansgave omfatter 3 bassiner med pileflis. Når drænvandet opbevares i bassinerne reduceres mængden af både kvælstof og fosfor.
Projektet er en del af et større projekt, hvor forskere fra Århus Universitet etablerer minivådområder 3 forskellige steder i landet. Miljø- og fødevareministeriet har bevilget 15Mk til projektet.
Se video fra etableringen af minivådområdet på Hofmansgave.
Her

 
 

Kontrolleret Dræning 2012-2015
 
Forskningsprojektet, der støttes af en lang række interessenter herunder også af Hofmansgave, skal undersøge og dokumentere, hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Det skal undersøges, om kontrolleret dræning kan tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.
Afhængig af de opnåede resultater kan denne teknik på sigt tænkes som et alternativ til efterafgrøder på dertil egnede jorder.
  

Hvert døgn opdateres de målte data for drænafstrømning,nedbør og vandstand.
 
Projektet med kontrolleret dræning er afsluttet nu, og det har vist sig at med de lokalt gældende forhold er forbedringerne marginale. 
 

Offentliggørelse af Prisopgave 2010
 
Bestyrelsen har valgt at præmiere to af de indkomne besvarelser, der hver især forholder sig til centrale problemstillinger.
 
Den ene prisvinder er Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, som i sin besvarelse lægger hovedvægten på at belyse, hvad kravene til reduktion af næringsstofudledningen til vandmiljøet, kommer til at betyde for planteproduktionen, og hvilke løsninger, der kan tages i anvendelse med henblik på at modvirke de alvorligste følgevirkninger.
 
Den anden prisvinder er Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab, der i sin besvarelse primært fokuserer på afgrødevalg, sortsegenskaber og jordbearbejdningsmetoder, som kan tages i anvendelse under de ændrede vilkår, som globalisering og klimaforandringer medfører.
 
De præmierede besvarelser gøres herved offentligt tilgængelige (februar 2011). Det er bestyrelsens håb, at besvarelserne vil fungere som inspiration til at udvikle løsninger, der vil kunne bidrage til en økonomisk bæredygtig planteproduktion i Danmark.

 
 
Stiftelsen Hofmansgave • Hofmansgavevej 27 • 5450 Otterup
Tlf.: +45 64 82 10 06 • Kontortid: Tirsdag og Torsdag 09.00-15.00
info@hofmansgave.dk • CVR: 19 91 02 10