Naturpleje
 
 
 
Enebærodden

Stiftelsen Hofmansgave ønsker i samarbejde med Naturerhvervsstyrelsen at pleje den enestående og særprægede natur på Enebærodden som tilhører Natura 2000 områderne.
 
Natura 2000 er et fælles europæisk netværk til beskyttelse af naturtyper og arter med udgangspunkt i bl.a. Habitatdirektivet. Ialt er der i Danmark ca. 360.000 hektar eller 8,3% af landarealet der klassificeres som Natura 2000 område.
 
I konsekvens heraf  er der i 2013 afsluttet et rydningsprojekt på Enebærodden, hvor ca. 25 ha som var i fare for tilgroning er blevet ryddet.
 
Formålet med projektet har været at udvide naturtyperne med våd og tør hede. Derudover har det været et ønske at skabe en bedre sammenhæng mellem naturtyperne og endelig har man ønsket at udtynde i enebærkrattene så der bliver ca. 10% af disse tilbage.
 
Efterfølgende skal arealet plejes ved afgræsning af kreaturer.
 
Projektet har været støttet af Fødevareministeriet og EU.
 
 
 
 
 
 
Arealer på Enebærodden inden rydning.
 
 
 
 
Arealer på Enebærodden efter rydning.
 
Klik her: Rydning
 
 
Hegningsprojekt
 
I forlængelse af rydningsprojektet på Enebærodden er der i foråret 2014 udført et hegningsprojekt for bedre at kunne styre afgræsningen. Projektet omfatter hegn, drikkevandsforsyning og fangfolde.
Projektet der er udført i samarbejde mellem Hede Danmark og Stiftelsen Hofmansgave er støttet af Ministeriet for Fødevarer og Den europæiske Landbrugsfond.
 
Læs mere her: Hegning
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stiftelsen Hofmansgave  V.5.5-9-256632 
Velkommen Om Hofmansgave Historisk  Idag  Produkter Besøg Om Haven  Kartoffelmuseet  Skitsesamling  Luftfoto via Krak  Luftfoto via Google  Forskning Sommerhuse Naturpleje  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark