Forskning
 
 
 
Når godsets drift tillader det, ydes der af overskuddet støtte til forskning inden for dansk jordbrugsforskning.

Bestyrelsen ønsker især at støtte anvendt forskning.
Forskningsstøtten kan også udformes som prisopgaver med indkaldelse af indlæg.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til rejselegater.

Der ydes ligeledes støtte til opretholdelse af den kulturarv, som et gods idag repræsenterer.

Der er ialt ydet forskningsstøtte på ca. 35 Mkr.
 
 
 
 
 
I forbindelse med landbrugsforskningen er der oprettet en klimamålestation på Hofmansgave. Målinger fra indeværende døgn kan ses ved at klikke her.
 
 
 
Kontrolleret Dræning 2012-2015
 
Forskningsprojektet, der støttes af en lang række interessenter herunder også af Hofmansgave, skal undersøge og dokumentere, hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Det skal undersøges, om kontrolleret dræning kan tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.
Afhængig af de opnåede resultater kan denne teknik på sigt tænkes som et alternativ til efterafgrøder på dertil egnede jorder.
 
 
Se nærmere beskrivelse af projektet her
 
Princippet i kontrolleret dræning, læs mere her.
 
Hvert døgn opdateres de målte data for drænafstrømning,nedbør og vandstand,
se data her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede af dræn og måleudstyr
 
 
 
 
 
Prisopgave 2010
 
Bestyrelsen for Stiftelsen har besluttet at udskrive en prisopgave om fremtidens planteproduktion i Danmark. Der ønskes særligt belyst, hvordan fremtidens planteproduktion kan optimeres, som følge af lovgivningsmæssige restriktioner, blandt andet Grøn Vækst planen. Den samlede præmiesum er 400.000- kr.
 
Klik her for yderligere information.
 
 
Offentliggørelse af Prisopgave 2010
 
Bestyrelsen har valgt at præmiere to af de indkomne besvarelser, der hver især forholder sig til centrale problemstillinger.
 
Den ene prisvinder er Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, som i sin besvarelse lægger hovedvægten på at belyse, hvad kravene til reduktion af næringsstofudledningen til vandmiljøet, kommer til at betyde for planteproduktionen, og hvilke løsninger, der kan tages i anvendelse med henblik på at modvirke de alvorligste følgevirkninger.
 
Den anden prisvinder er Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab, der i sin besvarelse primært fokuserer på afgrødevalg, sortsegenskaber og jordbearbejdningsmetoder, som kan tages i anvendelse under de ændrede vilkår, som globalisering og klimaforandringer medfører.
 
De præmierede besvarelser gøres herved offentligt tilgængelige (februar 2011). Det er bestyrelsens håb, at besvarelserne vil fungere som inspiration til at udvikle løsninger, der vil kunne bidrage til en økonomisk bæredygtig planteproduktion i Danmark.
 
 
 
 
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Stiftelsen Hofmansgave  V.5.5-3-256626 
Velkommen Om Hofmansgave Historisk  Idag  Produkter Besøg Om Haven  Kartoffelmuseet  Skitsesamling  Luftfoto via Krak  Luftfoto via Google  Forskning Sommerhuse Naturpleje  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark